?efpa?o | E-nova?oj | Aktuala temo | Socia Vivo | Ekonomio | Naturo kaj Mediprotekto | Kulturo,Scienco kaj Sporto | Voja?o tra ?inio
Alberto Lombardo: Ju pli vi scias pri ?inujo, des pli vi scias, ke vi scias nenion pri ?i
2022-08-29

Prof. Alberto Lombardo, estro de la Internacia Fako de la Komunista Partio - Italujo kaj direktoro de la partia informilo "La Riscossa


"Kiel diris prezidanto Xi Jinping, la Komunista Partio estis la motoro kaj estas la farinto de ?i tiu vojo..."


Perceptita realo kaj reala realo estas du malsamaj aferoj. Se ni celas realan progreson, ni ?iam devas havi la plej grandan atenton al reala realo, ne al tio, kion ni, pro nescio, kredas a? opinias esti vera.


Informoj dissenditaj de la amaskomunikiloj ne ?iam estas senpartiecaj kaj malegoismaj. Cetere, oni pli kaj pli parolas pri la dan?ero de la tute malveraj informoj por gvidi la publikan opinion favore al a? kontra? io, la?oportune...


Ni provu atenti tiujn, kiuj kapablas interpreti la realon, kaj precipe ?iajn nombrojn kaj datumojn, per sciencaj iloj, kiel matematiko, statistiko ktp. Ni povus ekvidi tute novajn perspektivojn.


?i-foje ni interparolas kun la profesoro Alberto Lombardo. Li estas profesoro pri statistiko ?e la fakultato pri in?enierarto de la Universitato de Palermo. Li estas la verkinto a? kuna?toro de sciencaj publika?oj pri gravaj temoj, kiel la planado de industriaj kaj agrikulturaj eksperimentoj.


Profesoro Lombardo estas membro de la Centra Komitato kaj de la Politika Buroo de la Komunista Partio en Italujo, en kiu li estas enga?ita kiel estro de la Internacia Fako, estro de Studoj kaj Edukado kaj direktoro de la partia revuo La Riscossa (www.lariscossa.info).


El Popola ?inio: Profesoro, la 20a Tutlanda Kongreso de KP? estas en ?inujo grava momento por la tuta popolo. La? vi, ekster ?inio kia signifo kaj graveco tiu ?i evento povus havi por alilandaj popoloj?


Profesoro Alberto Lombardo: La Komunista Partio de ?inujo estas la plej granda politika partio en la mondo kun pli ol 90 milionoj da membroj. ?i tiu nombro jam estas impona en si mem. Sed ni devas rilati tion al la grandega grandeco de la ?ina lo?antaro, kiu estas unu miliardo kaj kvarcent milionoj da homoj, a? nur 6.4 procentoj de la lo?antaro. Malgra? la granda nombro, ?i estas partio, kiu kolektas nur la avangardan parton de la laboristoj, la? la spirito de la leninisma partio. Tamen, la kvanto mem estas kvalito kaj tial la pezo de tio, kion faras KP?, efikas sur la tuta komunisma mondo kaj, kiel gvida partio de la ?ina popolo, sur la tuta mondo.


La 18-a Tutlanda Kongreso de KP? en novembro 2012 kaj precipe la 19-a en 2017 -- kiam la pensado de Xi Jinping pri socialismo kun la ?inaj trajtoj por la nova epoko estis proklamita -- konsistigis konsiderindan akcelon al la konstruado de socialismo en ?inujo teorie kaj praktike.


La memorigoj de la unua centjari?o de ?i tiu jarcento -- la fondi?o de KP? -- donis okazon por pripensado kaj povas esti konsiderataj iuj el la fundamentaj pa?oj al la kongreso.


Nia partio estis lastatempe invitita partopreni gravajn konferencojn, beda?rinde ankora? interrete pro evidentaj kialoj ligitaj al la pandemio, organizitaj de la Centra Komitato de KP? kaj la Akademio de Sociaj Sciencoj.


En tiuj ?i okazoj la ?inaj kamaradoj prezentis raportojn pri la progreso de la konstruado de socialismo. Min aparte impresis la skrupula zorgo, kiun KP? dedi?as al la batalo kontra? koruptado kaj la forigo el malri?eco de la lastaj grupoj de la ?ina lo?antaro.


Mi memoras la revolucian fervoron, kiun KP? transdonis en siaj politikaj "kampanjoj" ekde sia starigo kaj la fondo de la popola respubliko. Kaj ?i tiuj kampanjoj sekvas la gloran revolucian kaj popolan tradicion. Kampanjoj, kiuj ne nur mobilizas la korojn kaj mensojn de milionoj da homoj -- evidente anka? kaj ?efe de nekomunistoj -- sed kiuj respondas al bezonoj profunde sentataj de la tuta popolo.


Hodia? la dan?eroj de ?eneraligita milito estas pli kaj pli gravaj kaj, kiel rimarkigis nia ?enerala sekretario, Marco Rizzo, dum la konferenco okazinta la 24-an de julio [1], la ?ina Popola Respubliko konsistigas kaj la plej grandan poluson de stabiligo kaj la plej potencan bastionon de paco en la mondo. Ni vidu, kiel en ?i tiuj horoj okazas serioza provoko kontra? ?inujo, la ?ina popolo kaj la tuta mondo fare de senpripensaj ?efrolantoj de tiu plej militema parto de Usono, tiu sama parto, kiu anstata?e kovras sin per la alivesti?o de "demokratio" kaj "defendo de homaj rajtoj".


Tial la laboroj de la 20-a Tutlanda Kongreso de KP? nur povas havi gravajn kaj pozitivajn influojn sur ?iuj popoloj kaj homoj, kiuj emas al paco kaj komuna prospero.


El Popola ?inio: La iniciato Zono kaj Vojo estas ne nur afero de vastegaj infrastrukturoj kaj de grandega komerca inter?an?o. ?i estas anka? grandega ?anco por disvolvo de akademia kaj scienca kunlaboro, tiel kiel proponis ?in prezidanto Xi. Kiel vi rigardas kaj taksas la kunlaborojn kadre de la iniciato Zono kaj Vojo?


Profesoro Alberto Lombardo: La iniciato Zono kaj Vojo estas elstara ideo, kiu povus meti ?iujn popolojn sur la vojon de komuna evoluo por pli bona mondo. La mondon oni ne povas plibonigi per belaj vortoj a? per manifestacioj, kiuj per vortoj petas pacon, konservadon de la medio, ?esigon de la tutmonda malsato. ?iuj altvaloraj aferoj, sed kiujn ni vidis dum tro da jaroj en niaj landoj, estis la okazo por kolosa kamuflad-operacio de kapitalismo kaj okcidenta lando.


Oni plibonigas la mondon per konkretaj agoj, kiuj utiligas la realajn sociajn kaj ekonomiajn ilojn disponeblajn. La mondo pliboni?as, kiam oni komencas elporti posti?intajn landojn el la kondi?oj de vasaleco kaj ekspluatado fare de novkoloniismo.


La komune gajna politiko, kiun ?inujo praktikas rilate al la nacioj, kun kiuj ?i komercas kaj traktas, iras en ?i tiun direkton kaj havas du avanta?ojn: unua, ?i estas da?rigebla, ?ar ?i provizas tiujn naciojn per la iloj por i?i memstaraj en progresema kaj stabila maniero en la tempo; "mi ne donas al vi fi?ojn, sed mi instruas vin fi?kapti"; dua, ?i permesas al tiuj nacioj, dum respekto al ilia politika sendependeco, krei la kondi?ojn anka? por socia liberi?o. Amba? ?i tiuj du aferoj ne povas esti "eksporteblaj", ne ekzistas sistem-modelo valida por ?iuj kaj trudebla al ?iuj. ?i tion ?inujo bone scias, ?ar dum jardekoj ?i estis viktimo de tiu koloniisma sistemo, ?is la alveno de la Popola Respubliko.


Beda?rinde, la "malhelaj fortoj de reago" ne rezignas kaj pligravigas la provokojn, mensogojn kaj kontra?le?an agojn de sabotado. Anka? scienca kunlaboro inter ?inujo kaj okcidentaj landoj povus suferi refrapon, pro la kontra?eco, kiun la okcidentaj landoj pliakrigas kontra? ?inujo.


Tial gravas, ke la akademioj kaj esplor-institutoj plifortigu la ligilojn de amikeco kun ?inaj esploristoj, pliigante reciprokajn inter?an?ojn. Kiel Komunista Partio, ni klopodos plenumi ?i tiun sindevigon kiel eble plej multe.


El Popola ?inio: Vi, kiel fakulo pri marksisma teorio, kiel taksas ?inigon de la marksisma teorio?


Profesoro Alberto Lombardo: "Ju pli vi scias pri ?inujo, des pli vi scias, ke vi scias nenion pri ?i." Tenante min je tiu ?i maksimo, mi provas esprimi kelkajn pripensojn piedpinte. Ali-foje mi referencis la laboron, kiun Matteo Ricci plenumis pri "?inigo" de la kristanismo. Agado, kiu estis kronita per iom da sukceso, estis rigardata kun kontra?emo de la papa ?tato. Nu, la ?ina civilizacio estas multe pli malnova ol tiu, kiu produktis marksismon kaj estus nepenseble enporti vidon de la mondo -- ?ar tio estas anta? ?io marksismo -- sen konsideri tempon kaj geografion.


Kiel Lenino diras: "La marksismo havas tri fontojn: la franca socialismo, la angla politika ekonomio kaj la germana filozofio." Kiel tiuj hereda?oj, ?iuj e?ropaj, povas esti transdonitaj al socio tiel malsama la? lingvo, tradicioj kaj socia historio? Do la enga?i?o de la ?inaj marksistoj -- de prezidanto Ma? ?is prezidanto Xi -- estis studi, kompreni kaj poste aktualigi tiun profundan penson, kiu estas tiu de Karlo Markso. Aktualigo signifas ne nur igi ?in ta?ga por la nuntempa periodo, sed anka? "efektivigi", tio estas, plenumi ?in.


Gravaj sendependaj popolesploraj fontoj [2] asignas e? 91 procentojn de fido, kiun ?inaj civitanoj metas en sian registaron, plii?on de 9 procentoj. ?i tio estas la plej bona pruvo, ke la gvidantaro de KP? povis interpreti la plej profundajn dezirojn de la tuta ?ina popolo.


En ?iuj paroladoj, kiujn faras KP?, marksismo ?iam estas la ?efa temo. Kian bezonon havus la ?inoj diri tion, se ?i ne estus vera? La marksismo hodia? ne ricevas simpation kiel anta? kelkaj jardekoj, la fal?ilo kaj martelo ofte estas ne bone rigardata: ni komunistoj en Italujo scias ion pri tio, ke ni devas multe klopodi por renversi la venenan kontra?komunistan propagandon.


Do ne povas esti alia kialo ol la fakto, ke ?i tio estas la nura vero. Vidu la fotojn de la kuracistaj brigadoj, kiuj venis al Italujo kun la ru?a flago kun la fal?ilo kaj martelo kaj la levita pugno, kaj ili certe signifas ion gravan: "Ni ne estas ?i tie por helpi vin ?ar vi estas italoj, sed ?ar ni estas komunistoj, kaj komunistoj helpas sen ka?itajn celojn!"


Ni e?ropanoj eble havas la kutimon legi ?ion, kio okazas kaj estas dirita en la mondo per la okulvitroj de nia hejmo. La "precedentoj" de la ?ina marksismo estas ser?ataj en niaj klasika?oj. Sed kiu konstruas socialismon vere, kaj ne en la libroj, tiu scias, ke la solvoj ne estas tie.


Do la? mi oni ne devus taksi kiom ?ina marksismo estu konforma al la libroj, sed kiom ?i konkrete gvidis KP?-on al socialismo.


En la sama okazo jam menciita, mi povis substreki elementojn de kontinueco kaj novigado en la ?ina socialismo, kompare kun tio, kion Markso povis vidi en sia vivo. Mi menciis, kiel socialismo kun ?inaj trajtoj ne povas esti rigardata nur kiel speco de "granda nova ekonomika politiko", ?i estus nelojale kaj ?efe nejuste rilate al la klopodoj de la ?ina popolo, gvidata de KP?: ?i estas nova afero, ta?ga por ?inujo, kiun ni povas lerni multe, sed certe ne kopii kiel lernejanoj. Mi menciis la gravecon, kiun la socia revolucio en Afriko kaj Latin-Ameriko, same kiel kompreneble en Azio, povus havi por provoki la disfalon de kapitalismo en E?ropo, kiel Markso jam profetis, koncerne la situacion en Irlando rilate al la brita fortika?o. Jen do kontinueco, kiu evoluas en teoria kaj praktika novigo.


El Popola ?inio: La 10-an de julio en la ?ina ?tata Muzeo ina?guri?is la ekspozicio pri antikva Romo, al kiu ?ina prezidanto Xi kaj itala prezidento Mattarella adresis salutmesa?on. Kiajn rolojn ludas tiuj kulturaj inter?an?oj en intimigo de la rilatoj de la du landoj kaj kiel tiuj inter?an?oj akcelas ekonomiajn kunlaborojn de la du landoj?


Prof-ro Alberto Lombardo: La espero estas, ke ?i tiuj inter?an?oj povu bremsi kaj anta?eviti la militemajn tendencojn. Ili estas tre gravaj por ke la politikaj klasoj de diversaj landoj akiru pli grandan reciprokan fidon. Beda?rinde, Italujo respondas al politikaj dikta?oj, kiuj ?esas anta? nenio. La projektoj, kiuj estis komencitaj de la unua registaro de Giuseppe Conte (tiama ?efministro) estis "?etitaj ekster?ipen" post kiam la usona registaro vokis la ministrojn por raporti.


Mi memoras, ke en marto 2019 prezidanto Xi Jinping venis al nia Sicilio. ?i estus povinta esti la okazo por la ekonomia relan?o de Sicilio. Estis tre grava helpo, kiun la granda lando donis al ?i tiu malgranda insulo sub la premo de ekonomia krizo. La ?efaj gvidantoj de la sicilia politiko rapidis diri, ke "oni ne parolis pri komerco" kaj anka? ke por estontaj investoj ?io estis submetita al la aprobo de la nacia registaro. La mallerta kaj distri?ema itala politika klaso do fu?uzis la gravan ?ancon.


Mi admiras la paciencon kaj proverban persistemon de la ?inaj gvidantoj, kiuj strebas ?i tiun politikon, sed tiujn, kiuj vere estras en Italujo, oni devas ser?i ilin preter la Alpoj kaj eble preter la Oceano. Tiu ?i politika klaso enigis nin post la 24-a de februaro en tre dan?eran ekonomian kaj militan situacion kaj preska? ?iuj parlamentanoj -- de dekstre ?is maldekstre -- konkurencas por akiri akcepton ?e Va?ingtono.


"La pesimismo de la racio kaj la optimismo de la volo", diris nia amata Antonio Gramsci. Ni do provu persisti en tiu ?i direkto kaj ne senkura?i?i ka?ze de seniluzii?oj.


El Popola ?inio: ?inio nun ekpa?as al tutflanka konstruado de moderna socialisma lando, kiel vi taksas la evoluon kaj ekonomian disvolvon de la lando?


Profesoro Alberto Lombardo: La taksado estas en la nombroj. Ne estas la kazo ?i tie elrakonti statistikojn pri la malneta enlanda produkto, malri?eco, vivda?ro kaj bonfarto, akademiaj kaj teknologiaj atingoj, import-eksporto ktp. ?iuj nombroj atestas la salton al prospera kaj rejunigita socio, diris prezidanto Xi.


En la realo, hodia? ni kapablas ?irka?preni per unu rigardo la tutan evoluon de la konstruado de la socialismo en ?inujo: de Ma?-revolucio, al la reformoj de Deng kaj al la socialismo kun ?inaj trajtoj por nova epoko de Xi. Komparante ?i tiun vojon al tiu de saltisto, ni povas nomi la unuan fazon de akumulado de fortoj, la dua de elano kaj la tria de anta?ensvingi?o. La dua pivotis sur la unua kaj la tria sur la unuaj du. Malgra? la profundaj diferencoj en la politikoj, ilia kontinueco povas esti komprenata de ni nur nuntempe.


?u eraroj, faloj, malsukcesoj, malegalecoj, distordoj? KP? nenion neas kaj nenion ka?as. "La partio estas granda ne ?ar ?i neniam eraras, sed ?ar ?i rekonas kaj korektas siajn erarojn", diras la ?inaj kamaradoj. Sed la bildo devas esti ju?ita post kiam ?i estas finita, anstata?e la evoluo de homaj socioj estas je ?ies vido. Ja en ?inujo oni faras ion, kion la homaro neniam faris anta?e.


La diferencoj kun la komencaj kondi?oj rilate al la sperto de la soveta socialismo estas fundamentaj, pli ol la similecoj: de la disponeblo de kultivebla tero ?is tiu de mineralaj rimedoj, de la duonkoloniaj kondi?oj el kiuj eliris ?inujo kompare kun tiuj de granda imperiista potenco, kvankam venkita, de cara Rusujo. Malsamaj kondi?oj kaj do malsamaj solvoj, novaj, ne peseblaj ?is anta?e, riskaj. Sed hodia? ni povas diri, kun la bildo jam ?eftrajte konturita, ke la vojo estas finenda sed sukcesa.


?inujo en malpli ol cent jaroj faris multe pli ol tio, kion ni italoj faris en kvincent: de humanismo ?is la Renesanco, de la nacia relevi?o ?is la rezisto, ni rekreis nacian senton, ni liberi?is de fremda superregado, ni venkis fe?dismon kaj unuigis la nacion, ni estis direkti?antaj al socialismo. ?iuj pa?oj duonfaritaj a? abortitaj. Nu, ?inujo faris ?i tiujn pa?ojn kaj plenumis ilin ?iujn kaj nun prezenti?as al nova epoko.


Kiel diris prezidanto Xi Jinping, la Komunista Partio estis la motoro kaj estas la farinto de ?i tiu vojo. Sen ?i, tio, kio estis farita kaj kio restas farenda, ne estus ebla. Kaj tio estis farita danke al la nerompebla unueco inter la partio kaj la ?ina popolo.


El Popola ?inio: La 20a Tutlanda Kongreso de KP? elektos siajn novajn gvidantojn, kion estas via deziro kaj ekspekto al la nova gvidanta grupo?  


Profesoro Alberto Lombardo: Mi pensas, ke mi interpretas la sentojn de mia tuta partio dirante, ke ni ne nur deziras al KP? la plej bonajn sukcesojn por ?ia kongreso, sed anka? ke la jam fruktodonaj rilatoj inter niaj partioj povu pliprofundi?i.


La laboro, kiun ni povas fari la?eble, estas kontra?batali la venenan kontra??inan kampanjon, kiun la Okcidento akrigas, por klarigi, ke tio estas profunde kontra?a al la deziroj kaj interesoj de la popoloj, ?efe de tiuj e?ropaj. Ke la ekonomiaj perspektivoj de egaleca komerco estas ?anco ne perdebla por malgrandaj kaj grandaj operaciantoj al lando, kiu jam estas la plej potenca altira poluso en la mondo. Ke ekkoni la grandan ?inan kulturon estas unika ?anco en la vivo de ni ?iuj. Historio iras en ?i tiun direkton kaj ne kutimas atendi tiujn, kiuj restadas sur malnovaj skemoj jam malnovi?intaj.


Tial ?iu ?anco renkonti?i, ?iu propono pri scienca kaj kultura kunlaboro kun la ?inaj a?toritatoj estas internaciisma devo por nia lando, kaj anka? grandega plezuro.


Intervjuis Pietro Fiocchi kaj Chen JiFacebook: ?ina Fokuso / China Focus - Esperanto  Mojosa ?inio
Twitter: El Popola Chinio
WeChat: Skani la du-dimensian kodon por legi EP? en WeChat

(C) China Internet Information Center (?ina Interreta Informa Centro)
Retpo?to: elpopolachinio@126.com    Telefono: +86-10-68995930, 68327167    Adr.: P.O.Kesto 77, Beijing CN-100037, ?inio
人妻少妇乱子伦a片